top of page

Help Us You Much!

ACCOUNT DETAILS: (JOINT ACCOUNT)

R.KUTTIRAJ  &  S.M. SAMY,

Bank Name: INDIAN OVERSEAS BANK, Branch: Courtallam.

Account No.: 023501000011330 ,  IFSC: IOBA0000235

DONATE TO CHURCHS

2 கொரிந்தியர் 9:7
அவனவன் விசனமாயுமல்ல, கட்டாயமாயுமல்ல, தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்கக்கடவன்; உற்சாகமாய்க் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார்.

bottom of page